Позняк Александра Валентиновна,
начальник центра развития образования Белорусского государственного университета имени Максима Танка, кандидат педагогических наук, доцент

 

 

 

 

 

 

 

Генезис профилизации общего среднего образования

Статья посвящена проблеме профилизации общего среднего образования. Исследуется история ее становления и развития. Представлены основные периоды профилизации: утилитарный, академический, развивающий. Рассматриваются их ключевые характеристики.

Ключевые слова: общее среднее образование, профилизация образования, профильное обучение, самоопределение личности, генезис профилизации.

Полный текст статьи размещен здесь.

Салеев Вадим Алексеевич,
главный научный сотрудник лаборатории проблем воспитания личности Национального института образования, доктор философских наук, профессор

 

 

 

 

 

 

 

Критериальность подхода к природе человека: cтановление личности

В статье на фоне эволюции антропогенеза рассматривается сущностная природа человека. Предпринимается попытка перевести знаменитое, данное апостолом Павлом структурное определение сущности человека (сочетание тела – души – духа) в категориальную систему современного научного знания. Особенное внимание уделяется понятию «дух» и современной интерпретации понятия «духовность».

Проводится различие между понятиями «индивид», «индивидуальность», «личность». Рассматриваются характеристики личности; высшей критериальной характеристикой ее утверждается свободное творчество.

Ключевые слова: человек, индивид, индивидуальность, личность, душа, дух, духовность, критериальность, социальная роль, социальная сфера.

Полный текст статьи размещен здесь.

 

I. Denisova, candidate of pedagogical sciences, senior teacher of department of special education. Kazakh National pedagogical university named after Abai. Almaty. Republic of Kazakhstan. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

И. А. Денисова, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры специального образования Казахского национального педагогического университета имени Абая. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Алматы, Казахстан.

 

 

 

 

 

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN SPEECH THERAPY FOR DEVELOPMENT OF PHONEMIC IMAGINATIONS  OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS WITH HEAVY VIOLATIONS OF THE SPEECH

The World Economic Forum designated 16 types of knowledge and abilities of the person successful in the 21st century, including:

  • skills of work in team;
  • leadership skills;
  • initiative;
  • IT competence.

In the Review of education in Kazakhstan which is carried out by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in 2014 the conclusion is written that the academic objects are taught with the emphasis on the theory, due attention is not paid to their possible practical application therefore students are not capable to apply and use adequately effectively gained knowledge in unusual situations [1, 2].

As scientific research show, traditional training in higher education institution provides the sufficient level of the academic knowledge of students, but not rather qualitatively trains students for independently to get, analyze and to effectively use this knowledge in compliance with a life or educational situation [3].

It is most effective in the context of the updated competence-based education there is a method of projects. Its application in educational and correctional process solves a problem of motivation and the student probationer, and his wards - school students with the special educational needs (SEN) on manifestation of an initiative and independence. This interactive method promotes the organization of independent activity in which everyone could realize the abilities and interests [4].

Materials of the practice-oriented project you can see in the article. This project was implemented during teaching –practice by students of the Kazakh National pedagogical university at the special (correctional) school No. 9 for children with heavy violations of the speech of Almaty March – June, 2018.

Keywords: educational project, competences, plan of realization, result.

Русілка Вольга Іванаўна,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. Машэрава

 

 

 

 

 

 

 

НОВАЕ Ў ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВЕ, або ПЯЦЬ ПРЫЧЫН, ПА ЯКІХ Я РАЮ НАБЫЦЬ І ПРАЧЫТАЦЬ ГЭТУЮ КНІГУ

У канцы 2017 г. пабачыла свет манаграфія супрацоўнікаў Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Уладзіміра Гніламедава і Міколы Мікуліча “Літаратура. Гісторыя. Свядомасць” (Гніламедаў, У. Літаратура. Гісторыя. Свядомасць: гісторыка-літаратурны нарыс / Уладзімір Гніламедаў, Мікола Мікуліч. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 387 с.), якая, без сумненняў, з’яўляецца адной з самых значных  кніг у беларускай гуманітарнай навуцы апошняга дзесяцігоддзя. Каб гэтае грунтоўнае, энцыклапедычнае выданне, якое ўжо атрымала высокую ацэнку ў друку, у прыватнасці, ў глыбока прафесійных рэцэнзіях вядомых навукоўцаў Анжэлы Мельнікавай і Таццяны Падаляк, не засталося не заўважаным маладой аўдыторыяй (а менавіта ёй важна своечасова і правільна самаідэнтыфікавацца як беларусам у сённяшніх няпростых умовах глабалізацыі), я прапаную некалькі істотных, на мой погляд, прычын, па якіх кніга зробіць багацейшай любую прыватную бібліятэку.

Русецкий Василий Федорович,
начальник научно-исследовательского центра Национального института образования, доктор педагогических наук, доцент

 

 

 

 

 

 

 

Методологические основания разработки критериев и показателей оценки качества дошкольного, общего среднего и специального образования 

В статье рассматриваются методологические основания разработки критериев и показателей оценки качества дошкольного, общего среднего и специального образования для единой национальной системы оценки качества образования: актуальность научной проблемы, принимаемые подходы, результаты предыдущих исследований в этой области, цель, задачи, методы, исходные данные, логическая структура, требования к результатам. Ключевые слова: национальная система оценки качества образования, дошкольное образование, общее среднее образование, специальное образование, критерии, показатели, подходы, методы, цель, задачи, логическая структура разработки.

Полный текст статьи размещен здесь.